De wereld naar binnen en wij naar buiten!

Dat is de koers die wij als IKC op willen. Het team van IKC Het Balkon wil de wereld van de kinderen binnen en buiten de school met elkaar verbinden.

In 2010 is ons gebouw in de wijk Het Balkon geopend. Toen als brede school, basisonderwijs en kinderopvang waren samen gehuisvest in één gebouw. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en sinds december 2013 zijn wij officieel een Integraal Kindcentrum (IKC) geworden. Een IKC biedt optimale kansen voor kinderen van 0 – 13 jaar om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit de hele dagopvang en de peuterspeelzaal naar de basisschool naar de buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Ouders ervaren de voordelen van één team, één integrale aansturing, één communicatiestructuur en één ouderbeleid.

Profiel

Maatschappelijke veranderingen vragen om andere keuzes en invulling van opvang en onderwijs. Als IKC zien we het als onze maatschappelijke opdracht om hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. We nemen kinderen serieus en zorgen dat zij centraal staan. Ieder kind beschikt over een eigen schat aan talenten. Ieder kind is uniek en ontwikkelt en leert op zijn eigen manier.

Ons profiel is de wereld naar binnen en wij naar buiten. Wij zijn binnen het IKC continu op zoek naar de verbinding, door enerzijds de wereld binnen Het IKC na te bootsen in onderwijs en opvang, en anderzijds, door daadwerkelijk de wereld buiten te ontdekken d.m.v. onder andere excursies en gastlessen.
Het Balkon is als een stukje van de wereld waarin het kind opgroeit. Gelegen naast de Waterweg vaart de wereld onder ons balkon voorbij. Naast het uitzicht op de scheepvaart, liggen ook bedrijven met een (inter)nationaal karakter in de directe nabijheid. Uit het verleden is gebleken, dat de belangstelling van bedrijven en school naar elkaar wederzijds is. Dit heeft geresulteerd in ons motto: de wereld naar binnen en wij naar buiten!

Hoe ziet u dit terug?

Engels
De eerste stap om beter op die (inter)nationale wereld voorbereid te zijn, is het invoeren van Engels vanaf groep 1. In groep 7-8 komt internationalisering aan bod: leerlingen presenteren in het Engels een onderwerp, dat ze in een groepje hebben voorbereid. Ons volgende doel is dat de leerlingen (e-mail)contacten in het Engels leggen met leerlingen in het buitenland.  Het Balkon is in 2013 gecertificeerd door Early Bird, het lesprogramma dat Engels vanaf groep 1 in verschillende vormen aanbiedt.
Kunst
De kinderen van Het Balkon zijn bij de opbouw en inrichting van de wijk direct betrokken door de gemeente voor ideeën van kunstwerken. Dit heeft uiteindelijk resultaat gekregen in diverse tableaus verspreid over de wijk het Balkon en de lichtkunst op het gebouw IKC Het Balkon.
E-nose
Tevens is onderwijs betrokken geweest bij het opstellen van lessen voor de zogenaamde e-nose: een apparaat, dat luchtkwaliteit meet en signaal afgeeft als deze niet in orde is. Samen met prinses Laurentien hebben de leerlingen een e-nose onthuld. Leerlingen hebben hier in hun directe leefomgeving profijt van. De verbinding tussen leren en realiteit is hier gelegd.
Avonturis
De leerlingen zijn enkele jaren geleden uitgenodigd om mee te denken in de bouw van een natuurspeelplaats naast de wijk Het Balkon. Daarvoor zijn ideeën voor de inrichting gegenereerd en hebben leerlingen meegedaan aan de wedstrijd “verzin een naam voor de natuurspeeltuin”. De winnende naam, Avonturis, is bedacht door een leerling van Het Balkon.  De natuurspeeltuin (de wereld buiten) wordt ingezet voor les- en bewegingsactiviteiten en festiviteiten door zowel onderwijs als opvang.
Gezamenlijke thema’s
Hele dagopvang en onderbouw werken nauw samen bij de voorbereiding van de gezamenlijke thema’s. Deze thema’s worden gezocht in de belevingswereld van de kinderen. Ouders worden hierbij betrokken door de themabrieven. In de themabrieven staan de doelen, activiteiten, nieuwe woorden en liedjes, die de kinderen aangeboden krijgen.
De bovenbouw en buitenschoolse opvang werken samen op het gebied van wereldoriëntatie (het binnen- en buitenschools leren). Thema’s van wereldoriëntatie worden geïntroduceerd in de bovenbouw. De bij de methode behorende kist met praktijkopdrachten wordt door de buitenschoolse opvang ingezet. Zo is verbinding ontstaan in binnen- en buitenschools leren. Het Balkon zoekt naar mogelijkheden om het aanbod voor de kinderen zo passend mogelijk te maken.

Het Balkon als micromaatschappij

Het Balkon: een plaats om samen te leren, werken en leven. Als de kinderen Het Balkon verlaten, hebben zij een rugzak met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de wereld in te nemen. (of in termen van de 21e eeuw: is hun harde schijf voor het eerste deel gevuld)
Leerlingraad
Vanaf het 2e jaar van de start van Het Balkon is er een leerlingraad: jaarlijks worden nieuwe leerlingen uit de groepen gekozen om zitting te nemen in deze raad. Deze leerlingen leren vergaderen, notulen maken en verantwoording afleggen naar zijn/haar klas. De onderwerpen worden vanuit de groepen aangedragen. Deze variëren van evalueren van feesten en activiteiten tot opstellen en naleven van regels.
Vanuit de leerlingraad worden jaarlijks 2 leerlingen afgevaardigd als jeugdambassadeurs voor de jeugdraad van de gemeente Maassluis. Zij brengen de onderwerpen die spelen op gemeenteniveau weer in de school.
Naschoolse activiteiten
Het Balkon biedt een passend aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het Balkon biedt onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten voor muziek (Muziek@Maassluis) en sport (buursportcoördinator). In de komende jaren wordt dit aanbod uitgebreid met activiteiten om meerdere terreinen. Te denken valt aan nog een wereldtaal, kunst en cultuur, techniek en koken.

Toekomst

Waar nu de vakken nog vooral klassikaal en gescheiden worden aangeboden, is de verwachting en het streven dat er onderscheid in lesvormen gemaakt gaat worden in het aanbieden van basiskennis en het integreren van die basiskennis in een groter geheel. De ontwikkeling op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden wordt hierin meegenomen en geïntegreerd. Wij willen kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de wereld van de 21ste eeuw. Het doel is dat het leren niet alleen uit boeken of achter de computer gebeurt, maar ook door spel, experimenten en ervaringen in het echte leven (bezoeken aan bedrijven, gastlessen, op stap in de natuur).

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Van Kampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 98
  Noodlocatie: 06 - 37 38 73 22
  (beiden niet onder schooltijd)