Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Ieder kind binnen ons IKC verdient onze zorg. Binnen ons kindcentrum is een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven.

Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de leerlingbegeleiding gestalte geven. Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat ons team effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen.
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen.
1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee en cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor de betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.
De zeven uitgangspunten bieden een kader. We streven ernaar alle uitgangspunten tot hun recht te laten komen binnen een cyclisch proces. Het werken volgens de zeven uitgangspunten kunnen een omslag in denken betekenen, zoals:
– van wat een kind heeft (het probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht.
– van probleemgericht naar oplossingsgericht handelen.
– van een school die ouders informeert naar een school die tevens de ervaringsdeskundigheid van ouders benut in haar onderwijs.

Extra zorg

Op de basisschool bieden we kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied werk op maat aan. Veelal zal deze ondersteuning in de groep plaatsvinden.
Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Sinds oktober 2015 is er met de scholen van UN1EK in Maassluis een zogenaamde topklas georganiseerd.Leerlingen, die aan bepaalde eisen voldoen kunnen hiervoor door de intern begeleider worden aangemeld. Een halve dag in de week komen de kinderen op IKC De Regenboog bij elkaar en ontvangen daar uitdagend onderwijs op hun niveau. De opdrachten maken ze af op hun eigen school.
Tevens wordt uitdagend materiaal gezocht voor leerlingen, die meer leerstof aankunnen, maar niet in aanmerking komen voor de topklas.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinatie in handen van de zorgcoördinator. Haar taken bestaan uit:
– Coördinatie van de leerlingenzorg
– Ondersteuning van de pedagogisch medewerkers/leraren
– Begeleiden van de leraar bij het vormgeven van adaptief onderwijs (instructie, interactie, klassenmanagement, zelfstandig werken, differentiatie);
– Onderhouden van de contacten  met externe instanties die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden;
– Doorverwijzen naar deze externe instanties.

Externe deskundigen

Aan IKC Het Balkon is een aantal externe deskundigen verbonden die de medewerkers, kinderen, ouders en de intern begeleider kunnen ondersteunen.

CJG en de jeugdverpleegkundige

Helma van Geemert is onze contactpersoon bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Op verzoek sluit zij aan bij het zorgteam. Via deze link vindt u meer informatie over de taken van Helma van Geemert.

Gezinsspecialist

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan
zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst.
Bij vragen rond het gedrag, de ontwikkeling, of de opvoeding van kinderen, zowel op school als thuis, kunt u een beroep doen op de gezinsspecialist van Minters. De gezinsspecialist gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Samen met u en de intern begeleider wordt gezocht naar mogelijkheden die een positieve invloed hebben op het gedrag en het functioneren van uw kind. Ook kan zij op uw verzoek de weg wijzen naar andere hulpverleners.

U kunt een afspraak met haar maken via de intern begeleider of de leerkracht van uw kind, maar u kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen.
Contactgegevens
Naam: Meriam Seedorf-Sno
Email: meriam.seedorf-sno@minters.nl
Telefoonnummer: 0627656426 / 010 4351022

Aanwezig op: maandag

Logopedist

Op IKC Het Balkon bestaat de mogelijkheid dat uw kind onder schooltijd naar de logopedist kan gaan.Kinderlogopedie en logopediepraktijk Klaver 4 behandelt de kinderen tijdens lestijd en op locatie voor leerlingen van IKC Het Balkon. Het bleek vaak moeilijk te zijn om kinderen te plaatsen vanwege werk ouders en verzuim school. Door de behandeling in de school te organiseren levert het voor zowel de ouders, de logopedie als het kind een flinke tijdsbesparing op. Daarnaast kan er snel overleg en afstemming plaatsvinden tussen school en de logopediste.
U kunt Klaver 4 bereiken via het centraal telefoonnummer 010 – 592 38 94.

Fysiotherapeut

Op IKC Het Balkon bestaat de mogelijkheid dat uw kind onder schooltijd naar de fysiotherapeut kan gaan. Kinderfysiotherapiepraktijk Maasland behandelt de kinderen tijdens lestijd en op locatie voor kinderen van Het Balkon. Het bleek vaak moeilijk te zijn om kinderen te plaatsen vanwege werk ouders en verzuim school. Door de behandeling in de school te organiseren levert het voor
zowel de ouders, de fysiotherapie als het kind een flinke tijdsbesparing op. Daarnaast kan er snel overleg en afstemming plaatsvinden tussen school en de fysiotherapeute.
Denkt u dat uw kind kinderfysiotherapeutische hulp nodig heeft, dan kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.kinderfysiotherapiemaasland.nl. Daar vindt u ook meer informatie.