Ouderportaal

Het Balkon als micromaatschappij

Het Balkon als micromaatschappij

Het Balkon: een plaats om samen te leren, werken en leven. Als de kinderen Het Balkon verlaten, hebben zij een rugzak met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de wereld in te nemen. (of in termen van de 21e eeuw: is hun harde schijf voor het eerste deel gevuld).


Kinderraad

Vanaf het 2e jaar van de start van Het Balkon is er een kinderraad: jaarlijks worden nieuwe kinderen uit de thuishavens en de BSO gekozen om zitting te nemen in deze raad. Deze kinderen leren vergaderen, notulen maken en verantwoording afleggen naar zijn/haar thuishaven of BSO groep. De onderwerpen worden vanuit de thuishavens aangedragen. Deze variëren van evalueren van feesten en activiteiten tot opstellen en naleven van regels.


Pauze en naschoolse activiteiten

In de lunchpauze wordt twee maal per week pauzesport aangeboden door een collega van de buurtsport en de pedagogisch medewerker. Daarnaast wordt een maal per week na lestijd een sportactiviteit verzorgd door de buurtsportmedewerker.

Toekomst

In 2017-2018 is een start gemaakt met groepsdoorbroken werken. In de jaren daarna is daar een vervolg aan gegeven:
kinderen worden jaarlijks per twee leerjaren ingedeeld in een basisgroep. Deze basisgroepen worden thuishavens genoemd (in het verlengde van alle namen in de wijk en opvang) In de thuishavens zullen de kinderen de dag openen, lunchen, gymmen, op excursie gaan, enz.) Instructie voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen vindt plaats in geclusterde groepen verdeeld over alle ruimtes binnen het gebouw. Het totale onderwijs wordt vanaf leerjaar 4 ondersteund door tablets en chromebooks.

De leerkracht, die verbonden is aan de thuishaven van uw kind, is het aanspreekpunt voor u als ouder.

Concreet betekent dit, dat het aantal kinderen per thuishaven ongeveer gelijk is. Door de instructiegroepen te verdelen over de leerkrachten en de leerkrachtondersteuner is er meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen.

Door het lesgeven op bovenstaande manier te organiseren, zijn wij ervan overtuigd, dat de kinderen vaardigheden aanleren, waarmee zij voorbereid de maatschappij in kunnen stappen. En dit sluit weer  naadloos aan op ons motto: de wereld naar binnen en wij naar buiten.