Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Uitgangspunt van het onderwijs op IKC Het Balkon is:

Het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind naar een optimale ontplooiing binnen een veilige omgeving. Waarbij rust, regelmaat en orde van groot belang is. Hoe het onderwijs is opgebouwd, vanuit de basisontwikkeling bij de kleuters, tot aan het aanbod van leerstof in de groepen 3 t/m 8 leest u in onze informatiegids.

Onze belofte

IKC Het Balkon: een plaats om samen te leren, werken en leven. Als de kinderen Het Balkon verlaten, hebben zij een rugzak met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de wereld in te nemen. (of in termen van de 21e eeuw: is hun harde schijf voor het eerste deel gevuld)

Continurooster

Waarom een continurooster?
Het continurooster bevordert het gemeenschapsgevoel van kinderen: iedereen is gelijk. Na schooltijd is er meer tijd voor sport en spel, ook in de vorm van naschoolse activiteiten. Volgend cursusjaar gaan we het aanbod aan naschoolse activiteiten geleidelijk opbouwen. Door het continurooster hoeven ouders hun kind maar één keer per dag te halen en te brengen. Een continurooster maakt de schooldag overzichtelijker. 

Wat is een continurooster met professionele ondersteuning?
Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Iedere groep eet met de leerkracht in de klas. Na het eten spelen de kinderen 30 minuten buiten onder leiding van een pedagogisch medewerker en een aantal hulpouders/vrijwilligers

Schooltijden
De schooltijden zijn door het continurooster voor alle groepen gelijk.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.45 uur en woensdag van 08.30 tot 12.00 uur

Uitgebreide informatie over het continurooster vindt u in onze informatiegids.

Wennen op school

3 jaar en 9 maanden
Als de kinderen 3 jaar en 9 maanden zijn, gaan ze minstens 1x in de week wennen bij de kleutergroepen. Er wordt gezorgd voor een afwisselend aanbod. Per kind varieert de tijd van een half uur tot een dagdeel.

3 jaar en 11 maanden
Ongeveer 2 weken voordat de kinderen 4 jaar worden, komen de kinderen 3 dagen wennen op school. Dit geldt voor zowel de kinderen die op het IKC zitten als voor kinderen die van buitenaf naar de basisschool komen.

Binnen- en buitenschools leren

Leren vindt niet alleen op school plaats, maar ook steeds meer daarbuiten. IKC Het Balkon wil graag gebruikmaken van de kracht van het buitenschoolse leren. Wij proberen er dan ook nadrukkelijk verbinding mee te zoeken. De kern van het denken over buitenschools leren is dat leren binnen en buiten de school gebeurt. School is niet de enige plaats waar geleerd kan worden.
Leren doe je in de klas onder leiding van de leerkracht. Als een leerling naar muziekles gaat of een scheidsrechterscursus volgt is er ook sprake van leren, maar dan buiten de school.

Binnen IKC Het Balkon wordt gestreefd het leren zowel bij de opvang als bij onderwijs plaats te laten vinden.
Hele dagopvang en onderbouw werken nauw samen bij de voorbereiding van de gezamenlijke thema’s. Deze thema’s worden gezocht in de belevingswereld van de kinderen. Ouders worden hierbij betrokken door de themabrieven. In de themabrieven staan de doelen, activiteiten, nieuwe woorden en liedjes, die de kinderen aangeboden krijgen.
De bovenbouw en buitenschoolse opvang werken samen op het gebied van wereldoriëntatie (het binnen- en buitenschools leren). Thema’s van wereldoriëntatie worden geïntroduceerd in de bovenbouw. De bij de methode behorende kist met praktijkopdrachten wordt door de buitenschoolse opvang ingezet. Zo is verbinding ontstaan in binnen- en buitenschools leren. Het Balkon zoekt naar mogelijkheden om het aanbod voor de kinderen zo passend mogelijk te maken.

Binnen het onderwijs verrijken wij ons aanbod met het leven buiten de school d.m.v. excursies, gastlessen, lessen vanuit het cultuurmenu, lessen bij het Duurzaamheidscentrum enz.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?