Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Ieder kind binnen ons IKC verdient onze zorg. Binnen ons kindcentrum is een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat de zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven.

Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de leerlingbegeleiding gestalte geven. Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat ons team effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen.
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen.

  1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen te behalen?
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
  3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee en cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
  5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
  6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
  7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor de betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

De zeven uitgangspunten bieden een kader. We streven ernaar alle uitgangspunten tot hun recht te laten komen binnen een cyclisch proces. Het werken volgens de zeven uitgangspunten kunnen een omslag in denken betekenen, zoals:

  • van wat een kind heeft (het probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht.
  • van probleemgericht naar oplossingsgericht handelen.
  • van een school die ouders informeert naar een school die tevens de ervaringsdeskundigheid van ouders benut in haar onderwijs.


Extra zorg

Op de basisschool bieden we kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied werk op maat aan. Veelal zal deze ondersteuning in de groep plaatsvinden.
Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Sinds oktober 2015 is er met de scholen van UN1EK in Maassluis een zogenaamde topklas georganiseerd.Leerlingen, die aan bepaalde eisen voldoen kunnen hiervoor door de intern begeleider worden aangemeld. Een halve dag in de week komen de kinderen op IKC De Regenboog bij elkaar en ontvangen daar uitdagend onderwijs op hun niveau. De opdrachten maken ze af op hun eigen school.
Tevens wordt uitdagend materiaal gezocht voor leerlingen, die meer leerstof aankunnen, maar niet in aanmerking komen voor de topklas.


Externe deskundigen

Aan IKC Het Balkon is een aantal externe deskundigen verbonden die de medewerkers, kinderen, ouders en de intern begeleider kunnen ondersteunen.

Bekijk meer bij Integraal aanbod.