Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Ieder kind op ons kindcentrum verdient onze zorg. Deze zorg wordt gevormd vanuit de gouden driehoek IKC-ouder-kind , waarin oog is voor onze kernwaarden: samen, eigenaarschap, betekenisvol, vernieuwend.
De driehoek IKC-ouders-kind is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van kinderen. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van kinderen.

Om een gedeelde verantwoordelijkheid te kunnen waarborgen zijn er korte lijnen tussen het IKC, de ouders en de kinderen nodig, zodat de kinderen op de juiste manier begeleid kunnen worden bij ondersteuningsvragen. 

Wij werken op een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen.

  1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen te behalen?
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze medewerker, op dit kindcentrum en van deze ouders.
  3. De medewerker doet ertoe: de medewerker realiseert een passend aanbod en levert daarmee en cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, medewerker, de groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
  5. We werken constructief samen: samenwerking tussen medewerker, kind, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
  6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
  7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor de betrokkenen duidelijk hoe het kindcentrum wil werken en waarom.

De zeven uitgangspunten bieden een kader. We streven ernaar alle uitgangspunten tot hun recht te laten komen binnen een cyclisch proces. Het werken volgens de zeven uitgangspunten kunnen een omslag in denken betekenen, zoals:

  • van wat een kind heeft (het probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht.
  • van probleemgericht naar oplossingsgericht handelen.
  • van een kindcentrum die ouders informeert naar een kindcentrum die tevens de ervaringsdeskundigheid van ouders benut in haar onderwijs.


Extra zorg

Kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied bieden we werk op maat aan. Veelal zal deze ondersteuning in de groep plaatsvinden.
Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Sinds oktober 2015 is er met de scholen van UN1EK in Maassluis een zogenaamde topklas georganiseerd. Kinderen, die aan bepaalde eisen voldoen kunnen hiervoor via het ondersteuningsteam middels een arrangement aangemeld worden. Een dag in de week komen de kinderen op IKC De Regenboog bij elkaar en ontvangen daar uitdagend onderwijs op hun niveau. De opdrachten maken ze af op hun eigen locatie.
Op IKC Het Balkon is een groeiklas voor kinderen, die meer leerstof aankunnen, maar niet in aanmerking komen voor de topklas. In de groeiklas leren de kinderen Spaans en werken ze samen aan projecten.


Externe deskundigen

Aan IKC Het Balkon is een aantal externe deskundigen verbonden die de medewerkers, kinderen, ouders en de zorgcoördinatoren kunnen ondersteunen.

Bekijk meer bij Integraal aanbod.