Ouderportaal

Ouderbijdrage en klasexcursies

Ouderbijdrage en klasexcursies

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de extra activiteiten en het continurooster op school te kunnen bekostigen mag een school aan de ouders verzoeken een geldelijke bijdrage te leveren: het zogenaamde schoolfonds. Deze bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zou een aantal zaken niet mogelijk zijn, omdat zij niet vallen onder het normale schoolbudget. Uit de ouderbijdrage worden onder meer de kosten betaald van diverse feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest, eindfeest, het continurooster, excursies en ouderavonden. Ook worden van dit bedrag spullen aangeschaft, zoals  luizenzakken, etuis en multomappen. Een gedeelte van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de kosten van het jaarlijkse schoolreisje.

De IKC-raad beslist over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. De administratie en het innen gebeurt door de penningmeester van de activiteitencommissie. Bij de sociale dienst kan een aanvraag voor bijzondere bijstand worden ingevuld. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen kan hiermee de ouderbijdrage worden betaald.

De ouderbijdrage voor het cursusjaar 2023-2024 is voor een volledig schooljaar vastgesteld op € 130,-. De bijdrage wordt als volgt verdeeld: € 27,50 schoolreis, € 2,50 bijdrage excursie, € 70,00 bijdrage continurooster en € 30,00 daadwerkelijke ouderbijdrage.
Als uw kind tijdens het lopend schooljaar op onze school is gekomen is uw bijdrage afhankelijk van de restperiode van het schooljaar. Vanaf dit cursusjaar worden de verschillende bijdragen in 1 bedrag geïnd. Voor het derde en vierde kind op de basisschool is er een reductieregeling. Het is mogelijk om de schoolfondsbijdrage in twee termijnen te betalen. 
U wordt verzocht de ouderbijdrage zelf per bank of giro over te maken op gironummer: NL78ABNA059.31.57.745 t.n.v. OR CBS Het Balkon te Maassluis. U ontvangt nog een aparte brief over de ouderbijdrage.


Bijzondere bijstand

In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met (sport)clubs. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (ouderbijdrage, schoolmateriaal, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.