Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

De medezeggenschap op IKC Het Balkon is geregeld in de centrale IKC raad. In de IKC raad zijn ouders vanuit de opvang en het onderwijs vertegenwoordigd evenals medewerkers vanuit de opvang en vanuit het onderwijs.


De IKC raad 

De IKC raad vervangt de vroegere oudercommissie kinderopvang en MR van school en is het directe aanspreekpunt voor de directeur van het IKC en oefent alle medezeggenschapsrechten en -plichten uit ten aanzien van onderwijs en opvang.
Dit is geheel nieuw in Nederland, er zijn maar weinig IKC’s die al een gezamenlijke overlegstructuur hebben. Er zijn veel regels waar aan moet worden voldaan uit twee verschillende wetten: de onderwijswet en de wet kinderopvang. Dit hele traject is begeleid door een notaris en een onderwijsjurist.

Op IKC Het Balkon functioneert sinds november 2015 de IKC raad. De IKC raad moet uit acht leden bestaan, vier voor onderwijs en vier voor opvang. De vroegere MR bestond al uit vier leden, zij zijn doorgeschoven naar de IKC raad. Daarnaast hebben twee ouders uit de Oudercommissie Kinderopvang zich beschikbaar gesteld. Ook zijn er twee pedagogisch medewerkers lid geworden.

De IKC raad bestaat nu uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Ivo Godthelp (Voorzitter)
Natasja Kuijvenhoven (Secretaris)
Evelien van der Kooij
Stanley van Peenen

personeelsgeleding:
Bart Hoekman, leerkracht thuishaven Barcelona en New Orleans
Linda Kramer, leerkracht thuishaven Noordvliet
Denise de Lange, pedagogisch medewerker kinderopvang
Mirjam Buys, pedagogisch medewerker kinderopvang

De activiteitencommissie (AC)

De AC helpt bij het organiseren van vele activiteiten binnen IKC Het Balkon. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaas feest, de Kerstviering, Pasen, de boekenmarkt, schoolfotograaf en eindfeest. De AC vergadert 3 keer per schooljaar als totale commissie. Daarnaast zijn er kleinere vergaderingen ter voorbereiding op een activiteit. Er zijn al heel wat enthousiaste ouders die dit alles mogelijk maken. Toch zijn wij op zoek naar leden voor de AC en extra handen bij activiteiten. Want zonder de hulp van ouders, oma’s, opa’s, ooms of tantes is het niet mogelijk alle activiteiten door te laten gaan. Een groepsleerkracht of pedagogisch medewerker kan het namelijk niet alleen!
Om alles te realiseren zult u begrijpen dat de vrijwillige ouderbijdrage nodig is.

Heeft u leuke ideeën, wilt u zich aanmelden, heeft u vragen en/of opmerkingen mail ons ac@balkon-maassluis.nl.